Měření tlakových ztrát vodárenských filtrů

Tlakové poměry ve filtru jsou nesmírně cennou informací pro vodárenskou technologii. Hodnoty tlaku však prakticky ve všech provozech zůstávají pro obsluhu i technology neznámé. V řídkých případech sice lze na českých úpravnách nalézt měření celkové tlakové ztráty filtru, ale průběh tlakové ztráty v profilu filtru nikoli. Změření tlakových ztrát v průběhu filtračního cyklu může vodárnám poskytnout cenné informace nejen o kvalitě suspenze, ale i o funkci celého filtru.

Citlivé tlakoměry upevněné v různých hloubkách na sondě zasunuté do pískového filtru zaznamenávají velmi přesně hodnoty tlaku každých 10 vteřin. Data zaznamenává přenosný počítač. Základní informace jsme schopni podat již v průběhu měření. Vypracování detailní zprávy zahrnující grafické zpracování výsledků a jejich interpretaci je věcí několika málo dnů.


Informace, které lze spolehlivě získat měřením tlakových ztrát:

  • Vliv nárazového zatížení filtru při hladinové regulaci

Při hladinové regulaci průtoku filtrem dochází v důsledku otevírání/zavírání odtoku filtru k výrazným nárazovým tlakovým změnám, které mohou negativně ovlivnit efektivitu filtrace. Měření tlakových ztrát dokáže tyto nedostatky odhalit a účinně pomoci jejich odstranění.

  • Průběh zachycování suspenze ve vodárenském filtru

Na základě údajů o tlakových poměrech ve filtru v různých časech lze vyhodnotit, jakým způsobem filtr zachycuje suspenzi a jestli filtr efektivně využívá celý pískový profil. Srovnání tří modelových grafů je uvedeno níže.

  • Srovnání funkce jednotlivých filtrů

Řada technologických problémů na úpravně vody může být způsobena nikoli stavem celé technologické linky, ale například chybnou funkcí jednoho z filtrů. Srovnání průběhu tlakových ztrát jednotlivých filtrů problémy tohoto druhu spolehlivě odhalí.

  • Nalezení optimální délky filtračního cyklu

Měření tlakových ztrát jasně ukáže časový úsek, kdy je provoz filtru díky zanesení filtračního lože již neefektivní. Spolu s hodnotami průniku zbytkového koagulantu a CHSK je pak spolehlivou informací k určení optimální délky filtračního cyklu.

filtr1

správně fungující filtr

filtr2

filtr plně nevyužívá svou kapacitu (ke koagulaci dochází až v nižších partiích filtru)

filtr3

 

 

filtr plně nevyužívá svou kapacitu (příliš velkými vločkami se rychle ucpává horní vrstva filtru)

t1 < t2 < t3

 


Nabízíme:

  • Měření tlakových ztrát na vodárenských filtrech a zjištění kvality filtrace

  • Posouzení kvality suspenze z hlediska vodárenské filtrace

  • Identifikace vadného filtru při problémech s filtrací

  • Návrh řešení problémů a intenzifikace vodárenské filtrace

Kontakty

W&ET Team
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

Telefon: +420 603 440 922
E-mail: petr.dolejs(a)wet-team.cz

Písecká 2
370 11 České Budějovice
CZECH REPUBLIC