Sborník konference Pitná voda 2008

 1. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU V ČR

 2. Ing. Miloslava Melounová 

 3. INOVAČNÍ POTENCIÁL VODÁRENSKÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA PRAXE 

 4. doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc., Doc. Ing. Milan Látal, CSc. 

 5. POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU PITNÉ VODY 

 6. doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.

 7. přednáška pozvaného přednášejícího: POŽADAVKY NA KVALITU POVRCHOVÝCH VOD V SOUVISLOSTI S OCHRANOU – PŘÍSPĚVEK IAWR K PROVÁDĚNÍ RÁMCOVÉ VODNÍ SMĚRNICE EU 

 8. Klaus Lindner, Franz-Josef Wirtz

 9. přednáška pozvaného přednášejícího: EKOLOGICKÝ POTENCIÁL VODNÍCH NÁDRŽÍ A JEHO VZTAH K VODÁRENSKÉ PRAXI 

 10. RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.

 11. VLIV EUTROFIZACE NA JAKOST VODY V NÁDRŽÍCH: METODIKA HODNOCENÍ PŘÍSUNU ŽIVIN Z POVODÍ A PROTIEUTROFIZAČNÍ ODOLNOSTI NÁDRŽOVÉHO EKOSYSTÉMU 

 12. doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc., RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., RNDr. Blanka Staňková, Mgr. Jan Turek, RNDr. Jiří Žaloudík, CSc. 

 13. INTERAKCIE FOSFORU MEDZI VODOU A SEDIMENTMI VO VODÁRENSKÝCH NÁDRŽIACH 

 14. Ing. Pavel Hucko, CSc.

 15. VÝZNAM BREHOVÝCH PORASTOV PRÍTOKOV VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ V OCHRANE PRED ZANÁŠANÍM

 16. prof. Ing. Matúš Jakubis, PhD.

 17. VÝZNAMNÉ ODBĚRY POVRCHOVÉ VODY V REGIONU VAS, a.s. Z HLEDISKA VLIVŮ POVODÍ NA JAKOST A UPRAVITELNOST SUROVÉ VODY

 18.  Ing. Jiří Novák, Ing. Petra Oppeltová, Ph.D. 

 19. OCHRANNÁ PÁSMA VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ SPRAVOVANÝCH s.p. POVODÍ MORAVY 

 20. RNDr. Blanka Staňková 

 21. přednáška pozvaného přednášejícího: LÉČIVA V PITNÝCH VODÁCH

 22. MUDr. František Kožíšek, CSc., Ing. Václav Čadek 

 23. VZORKOVÁNÍ STOPOVÝCH KONCENTRACÍ RIZIKOVÝCH LÁTEK VE VODÁRENSKÉ PRAXI 

 24. doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., Mgr. Roman Grabic, Ph.D.  

 25. KONCENTRACE LÉČIV PODÉL TECHNOLOGICKÉ LINKY ÚPRAVNY S OZONIZACÍ A FILTRACÍ AKTIVNÍM UHLÍM 

 26. doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., Ing. Pavel Dobiáš, doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., Ing. Tomáš Ocelka, Mgr. Roman Grabic, Ph.D. 

 27. KONCENTRACE PESTICIDŮ PODÉL TECHNOLOGICKÉ LINKY ÚPRAVNY S OZONIZACÍ A FILTRACÍ AKTIVNÍM UHLÍM

 28. doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., Ing. Pavel Dobiáš, doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., Ing. Tomáš Ocelka, Mgr. Roman Grabic, Ph.D. 

 29. ZMĚNY KONCENTRACE ASIMILOVATELNÉHO ORGANICKÉHO UHLÍKU (AOC) PODÉLTECHNOLOGICKÉ LINKY S OZONIZACÍ A FILTRACÍ AKTIVNÍM UHLÍM 

 30. doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., Ing. Pavel Dobiáš, RNDr. Dana Baudišová, Ph.D

 31. STUDIE REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY PLZEŇ 

 32. Ing. Josef Drbohlav 

 33. SEPARACE PESTICIDŮ Z PODZEMNÍCH VOD 

 34. Ing. Ladislav Bartoš, Ing. Jiřina Vokolková, Ing. Lucie Javůrková

 35. GRANULOVANÉ AKTÍVNE UHLIE A JEHO BIOLOGICKÁ AKTIVITA

 36. Jos Boere, Jan van den Dikkenberg, Gijs Joon 

 37. AKTIVNÍ UHLÍ - NEZBYTNÁ BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA PŘI VÝROBĚ PITNÉ VODY VE SPOLEČNOSTI VaK VSETÍN, a.s.

 38. Ing. Michal Korabík, Ing. Jaroslav Kopecký, CSc. 

 39. POKROČILÉ OXIDAČNÍ PROCESY – AOP 

 40. Ing. Jiří Beneš 

 41. HALOGENOCTOVÉ KYSELINY V PITNÉ VODĚ V ČR 

 42. Ing. Ivana Pomykačová, Veronika Svobodová, Mgr. Jan Runštuk,Ing. Václav Čadek, MUDr. František Kožíšek, CSc., Ing. Daniel W. Gari, PhD. 

 43. ZKUŠENOSTI Z PROVOZU CHLORAMINACE NA ÚV ŠTÍTARY 

 44. Ing. Jaroslav Hedbávný, Ladislav Šigut 

 45. VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU DESINFEKCE PITNÉ VODY UV-ZÁŘENÍM 

 46. Ing. Jana Michalová, Ing. Ladislav Bartoš 

 47. ZMĚNA DESINFEKCE PITNÉ VODY Z CHLOROVÁNÍ NA UV ZÁŘENÍ U VODOVODU VRBKA

 48. Ing. Jiří Růžička 

 49. EPIDEMIE Z PITNÉ VODY V ČR V LETECH 1995-2005 

 50. MUDr. Hana Jeligová, MUDr. František Kožíšek, CSc., Alena Dvořáková 

 51. DESINFEKCE PITNÉ VODY CHLORDIOXIDEM NA ÚPRAVNĚ VODY V NÝRSKU 

 52. Ing. Martin Gubric 

 53. CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR - VÝZNAM A INTERPRETACE 

 54. Ing. Ľubica Kollerová, CSc., Mgr. Štěpánka Smrčková, Ph.D. 

 55. přednáška pozvaného přednášejícího: ODSTRAŇOVÁNÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN DUSÍKU PŘI ÚPRAVĚ PITNÉ VODY 

 56. prof. Ing. Václav Janda, CSc. 

 57. ODSTRAŇOVANIE ŽELEZA A MANGÁNU Z MALÝCH VODNÝCH ZDROJOV 

 58. Ing. Danka Barloková, PhD., Ing. Ján Ilavský, PhD. 

 59. NOVÉ SORPČNÉ MATERIÁLY V ODSTRAŇOVANÍ KOVOV Z VODY 

 60. Ing. Ján Ilavský, PhD., Ing. Danka Barloková, PhD. 

 61.  ODSTRAŇOVANIE ANTIMÓNU V PROCESE ČÍRENIA PRI ÚPRAVE VODY 

 62. Ing. Karol Munka, PhD., Ing. Ľuboslav Gajdoš, PhD., Ing. Monika Karácsonyová, PhD

 63. VLIV KATIONAKTIVNÍCH POLYELEKTROLYTŮ NA KVALITU A FILTRACI UPRAVENÉ VODY 

 64. Ing. Pavel Polášek, RNDr. Martin Pivokonský, PhD., Ing. Bohuslav Knesl 

 65.  ODSTRAŇOVÁNÍ MODELOVÉHO ZÁKALU CHITOSANEM

 66.  Ing. Zuzana Klímová, Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 

 67. ÚČINNOST ODSTRANĚNÍ PŘÍRODNÍCH ORGANICKÝCH LÁTEK PŘI POUŽITÍ HLINITÝCH A ŽELEZITÝCH DESTABILIZAČNÍCH ČINIDEL 

 68. Mgr. Lenka Pivokonská, PhD., RNDr. Martin Pivokonský, PhD. 

 69. GRADIENT RYCHLOSTI – PŘIROZENÝ PROSTŘEDEK PRO ZHUTŇOVÁNÍ TVOŘÍCÍCH SE VLOČEK

 70. Ing. Pavel Polášek, RNDr. Martin Pivokonský, PhD., Ing. Bohuslav Knesl, Mgr. Lenka Pivokonská, PhD.

 71.  REVERZNÍ OSMÓZA – NEJEN PROBLÉMOVÁ TECHNOLOGIE ÚPRAVY PITNÉ VODY 

 72. Ing. Karel Slavík 

 73. TECHNOLOGIE REVERZNÍ OSMÓZY – PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI Z ÚV TŘEBOTOV 

 74. Ing. Milan Lánský, Ph.D., Mgr. Jiří Paul

 75. VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ K REGENERACI VODÁRENSKÝCH KALŮ

 76. Mgr. Jan Runštuk, Ing. Libuše Benešová, CSc. 

 77. přednáška pozvaného přednášejícího: IMPLEMENTACE TEORIE ANALÝZY RIZIK V SYSTÉMECH VEŘEJNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

 78. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., Ing. Jan Ručka 

 79. PRVNÍ ZPRACOVÁNÍ PLÁNU PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU (WATER SAFETY PLAN) V ČR: PŘÍPADOVÁ STUDIE U VODOVODU BŘEZNICE 

 80. RNDr. Jaroslav Šašek, MUDr. František Kožíšek, CSc., Mgr. Jan Runštuk, Mgr. Jiří Paul, Ing. Milan Lánský, Ing. Daniel W.Gari, PhD., Mgr. Petr Pumann, Jiří Čížek, Ing. Luboš Mandík, Marta Nováková

 81. KVANTIFIKACE RIZIK VYBRANÝCH NEŽÁDOUCÍCH STAVŮ VE VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH SYSTÉMECH 

 82. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.,Ing. Jan Ručka, Ing. Václav Papírník, Veronika Kadlecová, Ondřej Vrba 

 83. DATABÁZE NEBEZPEČÍ A NEŽÁDOUCÍCH STAVŮ PRO ANALÝZU RIZIK SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

 84. Mgr. Jan Runštuk, Ing. Daniel W. Gari, PhD., MUDr. František Kožíšek, CSc.

 85. KVANTIFIKACE RIZIK VYBRANÝCH NEŽÁDOUCÍCH STAVŮ NA ZDROJÍCH A ÚPRAVNÁCH VOD

 86. Ing. Tomáš Kučera, Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., Lukáš Anderle, Radek Zlesák

 87. KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ ZTRÁT VODY VE VAS

 88. Ing. Tomáš Juhaňák, Ing. Zdeněk Jaroš

 89. 40 LET PROVOZOVÁNÍ UMĚLÉ INFILTRACE V KÁRANÉM (1968-2008)

 90. Ing. Ladislav Herčík

 91. MONITORING OCHRANY ZDROJŮ ÚV KÁRANÝ

 92. Lenka Koudelová, Ing. Radka Hušková

 93. VODOVOD VYŠŠÍ BROD: PŘÍKLAD OBNOVY A ROZŠÍŘENÍ VODNÍCH ZDROJŮ

 94. Ing. Jiří Stara

 95. ZKUŠENOSTI S PROVOZOVÁNÍM FILTRAČNÍCH DRENÁŽNÍCH YSTÉMŮ BEZ MEZIDNA

 96. Ing. František Fedor 

 97. PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI S FLOTACÍ ROZPUŠTĚNÝM VZDUCHEM NA ÚPRAVNĚ VODY MOSTIŠTĚ

 98. Ing. Luboš Mazel, Jiří Dvořák

 99. OPATŘENÍ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VODY DODÁVANÉ Z ÚV KLÍČAVA 

 100. Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D., Bc. Hynek Kloboučník, Martin Hartman 

 101. KVALITA VODY VO VODÁRENSÝCH NÁDRŽIACH A POTREBA MODERNIZÁCIE ÚPRAVNÍ VODY V SR 

 102. Ing. Jozef Šolc, Dpt. Viliam Šimko, RNDr. Vlasta Onderíková, CSc. 

 103. REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LEDNICE 

 104. doc. Ing. Milan Látal, CSc., Milan Drda 

 105. VYHODNOCENÍ REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LHOTA PO DVANÁCTI LETECH PROVOZU

 106. doc. Ing. Milan Látal, CSc., Bohuslav Ostrý, Zdeněk Cetkovský 

 107. ANALÝZA VÝVOJA KVALITY ZDROJOV PODZEMNÝCH VÔD VO VZŤAHU K DUSIČNANOVEJ SMERNICI 

 108. RNDr. Anna Hornáčková Patschová, PhD., Mgr. Katarína Slivková 

 109. THE ECONOMICS OF GROUNDWATER - THEORY AND APPLICATIONS IN SELECTED COUNTRIES (TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY EKONOMIE PODZEMNÍCH VOD VYBRANÝCH ZEMÍ) 

 110. Ing. Silvia Elizabeth Aguilar Bobadilla  

 111. VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD 

 112. Ing. Jana Kantorová, Ing. Jitka Kohutová, Mgr. Martina Chmelová, Ing. Vladimíra Němcová 

 113. ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI ANALÝZ VOD PROVÁDĚNÝCH KE SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ „WATER FRAMEWORK DIRECTIVE“ (RS 2000/60/ES V OBLASTI VODNÍ POLITIKY) NA JEJICH MONITORING 

 114. Ing. Eva Klokočníková, Ing. Martina Bednářová 

 115. VLIV SEDIMENTŮ V DISTRIBUČNÍ SÍTI PITNÉ VODY NA TVORBU THM 

 116. prof. Ing. Alexander Grünwald, CSc., Ing. Klára Menšíková, prof. Ing. Václav Janda, CSc., doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.

 117. VLIV ODKALOVÁNÍ PŘIVÁDĚCÍCH TRUBNÍCH ŘADŮ NA KVALITU VODY V DISTRIBUČNÍ SÍTI V PRAZE 

 118. Ing. Radka Hušková, Ing. Pavla Dobrá 

 119. HODNOCENÍ KOROZE SKENOVACÍ TECHNIKOU

 120. Ing. Kateřina Slavíčková, Ph.D., prof. Ing. Alexander Grünwald, CSc., Ing. Marek Slavíček, Ph.D. 

 121. VÝSKYT Cu V PITNÉ VODĚ V ČR 

 122. Ing. Vladimíra Němcová, MUDr. František Kožíšek, CSc., Ing. Jana Kantorová, Ing. Pavel Vraspír, Ing. Ivana Pomykačová 

 123. VYUŽITÍ HYDROBIOLOGICKÉHO AUDITU V PLÁNECH PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PITNÉ VODY

 124. Mgr. Petr Pumann, prof. RNDr. Alena Sládečková, CSc.

 125. HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT - ÚČINNÝ NÁSTROJ KE ZVÝŠENÍ PROVOZNÍHO STANDARDU STAVU VODÁRENSKÝCH OBJEKTŮ NA CHRUDIMSKU 

 126. Mgr. Petr Kavalír, Ph.D., Ing. Jiří Novák, Prof. RNDr. Alena Sládečková, CSc. 

 127. NÁVRH AKTUALIZOVANÉHO VÝUKOVÉHO PROGRAMU A VZDĚLÁVACÍHO SEMINÁŘE V OBLASTI VODÁRENSKÉ BIOLOGIE 

 128. prof. RNDr. Alena Sládečková, CSc.

 129. MOŽNOSTI FILTRÁCIE OOCÝST Cryptosporidium parvum Z VODNÉHO PROSTREDIA PRE SYSTÉMY ON LINE STANOVENÍ 

 130. RNDr. Zuzana Velická, PhD., RNDr. Lívia Tóthová, PhD. 

 131. OBSAH RTUTI V RYBÁCH Z ÚDOLNÍ NÁDRŽE JORDÁN V TÁBOŘE 

 132. Jana Kubecová, Ing. Jaroslav Švehla, CSc.

Kontakty

W&ET Team
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

Telefon: +420 603 440 922
E-mail: petr.dolejs(a)wet-team.cz

Písecká 2
370 11 České Budějovice
CZECH REPUBLIC