Sborník konference Pitná voda 2012

1. Pitná voda a obnovitelné zdroje energie

    Dr. Ing. Pavel Chudoba, Ing. Ladislav Bartoš, PhD., Ing. Ondřej Beneš, PhD., MBA, LLM.

2. Hodnocení jakosti vyrobené a dodávané vody za rok 2010

    Ing. Miloslava Melounová, Ing. Karel Frank

3. Uhlíková stopa a další environmentální parametry úpravy vody

    doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., Ing. Martina Klimtová, Bc. Zuzana Cabejšková

4. Environmentální dopady výroby pitné vody ÚV Plzeň - metoda LCA

    Ing. Martina Klimtová, doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.

5. přednáška pozvaného přednášejícího: Vodní, energetická a potravinová bezpečnost

    Ing. Ivan Beneš

6. Ochrana kritické infrastruktury veřejného zásobování Obyvatel pitnou vodou: Legislativní rámec

    Ing. Lubomír Petružela, CSc., Ing. Jana Hubáčková, CSc., Ing. Václav Šťastný

7. Rámcový plán bezpečnosti pitnej vody prispôsobený podmienkam SR

    Ing. Monika Karácsonyová, PhD., Ing. Karol Munka, PhD., Ing. Margita Slovinská, RNDr. Miloslava Prokšová, PhD., RNDr. Lívia Tóthová, PhD., Ing. Juraj Brtko, CSc., Ing. Ján Ďurica, Ing. Juraj Hazlinger, Ing. Jozef Ivanič, Ing. Ondrej Trebula, Ing. Ladislav Solkový, Ing. Radúz Vazan

8. Prípadová štúdia hodnotenia biologických rizík vybranej úpravne vody

    RNDr. Lívia Tóthová, PhD., RNDr. Miloslava Prokšová, CSc.

9. Jak správně určit efektivitu rekonstrukce úpravny vody

    Ing. Ladislav Bartoš, PhD., Ing. Ondřej Beneš, PhD., MBA, LLM.

10. Předprojektová příprava rekonstrukce ÚV Bedřichov – průzkum separační účinnosti flotace a filtrace

     doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., Ing. Pavel Dobiáš, Ing. Klára Štrausová, Ph.D.

11. První zkušenosti s aplikací filtrační náplně filtralite na ÚV Bedřichov

     Ing. Soňa Beyblová, Ladislav Rainiš, Ing. Jana Michalová, Ing. Ladislav Švec, MBA

12. Porovnání filtrů s pískovou náplní a s náplní Filtralite Mono-Multi na dvou úpravnách pitné vody v ČR

    doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., Ing. Pavel Dobiáš, Ing. Klára Štrausová, Ph.D.

13. Stavebně technický průzkum vodohospodářských objektů – podklady pro dokumentaci a realita

    Ing. Richard Schejbal

14. Posouzení variant technického řešení

    Ing. Pavel Středa, Ing. Josef Drbohlav, Ing. Karel Blažek

15. Úpravna vody Hajská – řešení rekonstrukce a zkušební provoz

    Ing. Josef Drbohlav, doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., Milan Drda, Ing. Jiří Červenka, Zdeněk Němejc

16. Úpravna vody Chřibská – posouzení variant řešení

    Ing. Jindřich Šesták, Ing. Aleš Líbal, Ing. Arnošt Vožeh

17. Minimalizace provozních nákladů při rekonstrukci ÚV Znojmo

    doc. Ing. Milan Látal, CSc., doc. Ing. Jaroslav, Hlaváč, CSc., Ing. Josef Filla

18. 40 let provozu úpravny vody Želivka

    Ing. Josef Parkán, Ing. Petr Pěkný

19. Rekonstrukce ÚV Sojovice

    Ing. Ladislav Herčík, Ing. Martin Verfel

20. Úprava pitné vody pomocí membránových separačních procesů – výsledky laboratorních experimentů

    Ing. Zuzana Honzajková, Ing. Radek Vurm, Ing. Eva Podholová, Ing. Tomáš Patočka, Ing. Martin Podhola

21. Výsledky testů mikrofiltrace provedených na třech úpravnách vody v České republice

    Ing. Daniel Vilím, Milan Drda, Ing. Jiří Červenka, Ing. Jana Křivánková, Ph.D.

22. Odstranění atrazinu ozonem a hydroxylovými radikály z pitné vody

    Ing. Vít Sova, Ph.D., Ing. Jaromír Brichta, CSc.

23. Aplikace vícekriteriální analýzy na objekty pro jímání podzemní vody

    Ing. Blanka Ježková, doc. Ing. Iva Čiháková, CSc., Ing. Kateřina Slavíčková, Ph.D., Ing. Filip Horký

24. Kdy je podzemní voda pod vlivem vody povrchové?

    Mgr. Petr Pumann, MUDr. František Kožíšek, CSc.

25. Výskyt pesticidních látek ve zdrojích podzemní vody

    Ing. Jana Michalová, Ing. Lenka Güntherová

26. Odstranění amoniaku, manganu a železa při úpravě pitné vody ve filtru s náplní Filtralite Mono-Multi – výsledky poloprovozních experimentů

    Ing. Pavel Dobiáš, doc.Ing. Petr Dolejš, CSc.

27. Možnosti použití odkyselovacích hmot při úpravě vody

    Ing. Robert Mach, Ing. Soňa Beyblová

28. Odstraňovanie niklu z vody železitými sorbentami

    doc. Ing. Danka Barloková, PhD., doc. Ing. Ján Ilavský, PhD., Ing. Tomáš Molnár

29. Vplyv magnetického poľa na účinnosť železitých sorbentov pri odstraňovaní antimónu z vody

    doc. Ing. Ján Ilavský, PhD., doc. Ing. Danka Barloková, PhD., Ing. Karol Munka, PhD., Ing. Juraj Brtko, CSc., Ing. Monika Karácsonyová, PhD., dpt. Stanislav Varga

30. Stanovenie Šilovovej rovnice a adsorpčnej izotermy pre adsorpciu antimónu na GEH-u

    Ing. Karol Munka, PhD., doc. Ing. Ján Ilavský, PhD., Ing. Monika Vicenová, doc. Ing. Danka Barloková, PhD., Ing. Monika Karácsonyová, PhD., dpt. Stanislav Varga

31. Cyanotoxíny vo vodárenskej nádrži Hriňová

    RNDr. Lívia Tóthová, PhD., Ing. Katarína Šilhárová, Ing. Marta Sládkovičová

32. Zkušenosti s omezením chemické desinfekce při provozu vodovodu Soběnov

    Ing. Jiří Stara, Ing. Peter Bolha, doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

33. Voda z kohútika a Pseudomonas aeruginosa

     RNDr. Miloslava Prokšová, CSc., RNDr. Marianna Cíchová

34. Skúsenosti s aplikáciou alternatívnych metód detekcie vybraných patogénov v pitných vodách

    RNDr. Marianna Cíchová, RNDr. Miloslava Prokšová, CSc.

35. Vodovod Horažďovice – zásobování v režimu určeného mírnějšího hygienického limitu

    Ing. Jiří Stara, Ing. Renáta Havlová

36. Využitie online merania baktérie Escherichia Coli na objektoch BVS, a.s.

    Ing. Marián Studenič, RNDr. Martin Libovič

37. Využití SPE a SPME při analýze léčiv ve vodách

    prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc., Ing. Petr Lacina, Ing. Petra Ženatová

38. Využití pasivního vzorkování při analýze vody

    doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc.

39. přednáška pozvaného přednášejícího: Metoda QMRA a její využití při hodnocení kvality povrchových i upravených vod

    MUDr. František Kožíšek, CSc., Mgr. Petr Pumann

40. Odezva médií na výsledky projektu zaměřeného na výskyt léčiv v pitné vodě

    Mgr. Petr Pumann, MUDr. František Kožíšek, CSc., Ing. Ivana Pomykačová, MUDr. Hana Jeligová, Ing. Václav Čadek, Veronika Svobodová

41. Hodnocení výsledků rozborů a nejistota měření

    MUDr. František Kožíšek, CSc., Ing. Ivana Pomykačová

42. Metody stanovení asimilovatelného organického uhlíku

    RNDr. Dana Baudišová, Ph.D., Ing. Miroslav Váňa

43. Výskyt polárních pesticidů a jejich metabolitů v řekách a nádržích ve správě Povodí Labe, s.p.

    Ing. Martin Ferenčík

44. Normativní stanovení zákalu a barvy vody přímo v odběrných vzorkovacích lahvích, zkumavkách a EPA vialkách

    doc. Ing. Petr Sladký, CSc., RNDr. Petr Gabriel, Ph.D.

45. HodnocenÍ kvality vody na horním toku řeky Labe a Úpy

    doc. Ing. Nina Strnadová, CSc., Bc. Zuzana Hladíková, Ing. Jaroslav Andrle

46. Spolupráce VŠCHT Praha s hl. m. Prahou při ochraně vodárenské nádrže Švihov

    Ing. Martin Pečenka, Ph.D., prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

47. Rekonštrukcia vodného zdroja a ČS Pečnianský Les – Bratislava

    RNDr. Martin Libovič, Ing. Alena Trančíková, Ing. František Grejták, CSc.

48. Vplyv brehovej vegetácie na stabilitu brehu v prítoku vodárenskej nádrže

    prof. Ing. Matúš Jakubis, PhD., Ing. Mariana Jakubisová, PhD.

49. Normy pro analýzu vody a pro chemikálie používané k úpravě vody

    Ing. Lenka Fremrová

50. Stanovení ochranných pásem vodních zdrojů po novele vodního zákona - Poznatky z praxe, zpracování návrhů OP, vliv na účinnost OP

    Ing. Jiří Novák, Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.

51. Sledování koroze rozvodů vody nedestruktivními metodami akustické emise a průtokové turbidimetrie během odkalovacích zákroků

    Ing. Milan Chlada, Ph.D., Ing. Zdeněk Převorovský, CSc., RNDr. Petr Gabriel, Ph.D., doc. Ing. Petr Sladký, CSc.

52. Možnosti modelovania vodovodných sietí v malých obciach

    doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., doc. dr. Vitautas Radzevičius, Ing. Katarína Krupová, Ing. Monika Medovičová, Ing. Beata Novotná, PhD.


POSTERY

53. Znovuvyužití šedých a dešťových vod v budovách

    Ing. Adam Bartoník, Ing. Marek Holba, Ph.D., Ing. Karel Plotěný, Ing. Jiří Palčík, Ph.D.

54. Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstranění arsenu i jiných prvků z vody

    Ing. Renata Biela, Ph.D., Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., Ing. Jan Vosáhlo

55. Mobilní aplikace v provozní praxi

    RNDr. Zdenka Boháčková, Ing. Ilja Kašík, CSc.

56. Současné automatické stanovení pH-metrických, turbidimetrických, kolorimetrických, koagulačních, Flokulačních a sedimentačních kinetických charakteristik úpravy vody

    RNDr. Petr Gabriel, Ph.D., doc. Ing. Petr Sladký, CSc.

57. Vliv odradonovacího zařízení na kvalitu vody

    Ing. Jiří Palčík, Ph.D., prof. RNDr. Alena Sládečková,CSc., Ing. Václav Mergl,CSc., Ing. Eliška Maršálková, Ph.D.


Kontakty

W&ET Team
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

Telefon: +420 603 440 922
E-mail: petr.dolejs(a)wet-team.cz

Písecká 2
370 11 České Budějovice
CZECH REPUBLIC