Sborník konference Pitná voda 2014

1. MÁME (VŮBEC) PRÁVO NA VODU?

       RNDr. Miroslav Vykydal

2. SOCIÁLNÍ STRATIFIKACE SPOTŘEBY PITNÉ VODY V ČR. Detail nebo problém

       Ing. Lubomír Petružela, CSc., doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.

3. BENCHMARKING NA ÚPRAVNÁCH VODY

       Mgr. Jiří Paul, MBA , Mgr. Petr Kavalír, Ph.D. , Ing. Jan Soukup

4. ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

       Ing. Jana Gebhartová, Ing. Jana Caletková, Ph.D., Ing. Ivan Beneš

5. POSUZOVÁNÍ ZRANITELNOSTI ÚPRAVEN VOD, AKUMULACE A DISTRIBUČNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU

       Ing. Jana Hubáčková, CSc., Ing. Lubomír Petružela, CSc., Ing. Václav Šťastný

6. CO DŮLEŽITÉHO PŘINESLA ZMĚNA ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH

       Ing. Miloslava Melounová

7. NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN UDRŽITELNÉHO POUŽÍVÁNÍ PESTICIDNÍCH LÁTEK A JEHO VÝZNAM PRO VLASTNÍKY A PROVOZOVATELE VODOVODŮ

       Ing. Radka Hušková, Ing. Simona Pytlová, Ing. Petr Vašek

8. přednáška pozvaného přednášejícího: ORGANICKÉ MIKROKONTAMINANTY V POVRCHOVÝCH VODÁCH POCHÁZEJÍCÍ Z PLOŠNÝCH A BODOVÝCH ZDROJŮ, NEJEN V POVODÍCH VODÁRENSKÝCH ZDROJŮ

       RNDr. Marek Liška, PhD., Ing. Kateřina Soukupová, Mgr. Milan Koželuh, Ing. Václav Tajč

9. VÝSKYT PESTICIDŮ, LÉČIV, PRŮMYSLOVÝCH KONTAMINANTŮ V POVRCHOVÝCH VODÁCH VE SPRÁVĚ POVODÍ LABE, s.p.

       Ing. Martin Ferenčík, Ing. Jana Schovánková, Ph.D., Ing. Stanislava Stojanová

10. VÝSKYT PESTICIDŮ V ÚN KLÍČAVA A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ NA ÚV KLÍČAVA

       Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D.

11. HODNOCENÍ KVALITY POVRCHOVÉ VODY NA ÚZEMÍ KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU

       Ing. Zuzana Hladíková, doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.

12. HODNOCENÍ VÝVOJE JAKOSTI SUROVÉ VODY V NÁDRŽI VRANOV NAD DYJÍ

       Ing. Petra Oppeltová, Ph.D., Ing. Jiří Novák, Ing. Zdeňka Jedličková, Bc. Markéta Drgová

13. OPTIMALIZACE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍHO ZDROJE VRANOV VE SMYSLU PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ

       Ing. Jiří Novák, Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.

14. REKARBONIZÁCIA VODY AKO ÚČINNÉ KONTROLNÉ OPATRENIE PRE PLÁN BEZPEČNOSTI PITNEJ VODY PRE SKV HRIŇOVÁ-LUČENEC-FIĽAKOVO

       Ing. Monika Karácsonyová, PhD., Ing. Karol Munka, PhD., Ing. Margita Slovinská, dpt. Stanislav Varga

15. VYUŽITIE PROCESU REKARBONIZÁCIE PRI ZABEZPEČENÍ KVALITY PITNEJ VODY

       Ing. Anna Luptáková, doc. Ing. Ján Derco, CSc., Ing. Karol Munka, PhD.

16. POLOPROVOZNÍ OVĚŘOVÁNÍ SEPARACE MANGANU NA NÁPLNI FILTRALITE NA ÚV PLZEŇ

       Ing. Pavel Dobiáš, doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., Ing. Jiří Kolovrat

17. SVĚTOVÁ PREMIÉRA NOVÉHO SLOŽENÍ FILTRAČNÍHO MATERIÁLU FILTRALITE MONO-MULTI-FINE V POLOPROVOZNÍCH EXPERIMENTECH

       doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., Ing. Pavel Dobiáš, Ing. Mária Jarošová, Ing. Nataša Kalousková, CSc.

18. PIKOSINICE RODU Merismopedia V NÁDRŽI JOSEFŮV DŮL - EPIZODA ČI INDIKÁTOR ZMĚN JAKOSTI VODY?

       RNDr. Václav Koza, Ing. Luděk Rederer

19. PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI S FILTRAČNÍ NÁPLNÍ FILTRALITE

       Ing. Soňa Beyblová, Ladislav Rainiš, Ing. Jana Michalová

20. ÚV BEDŘICHOV - TESTOVÁNÍ FILTRACE A FLOTACE, PROJEKTOVÁNÍ A ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCE

       Milan Drda, Ing. Josef Drbohlav, Ing. Pavel Středa, Ing. Karel Blažek, Ladislav Rainiš

21. VYUŽITIE FILTRALITU PRE ODSTRAŇOVANIE ŽELEZA A MANGÁNU Z VODY

       doc. Ing. Danka Barloková, PhD., doc. Ing. Ján Ilavský, PhD.

22. STANOVISKO A ÚLOHA HYGIENICKÉ SLUŽBY PŘI UKONČENÍ DEZINFEKCE NA SKUPINOVÉM VODOVODU V ML. BOLESLAVI

       MUDr. František Kožíšek, CSc., MUDr. Hana Jeligová, Mgr. Petr Pumann, RNDr. Jaroslav Šašek

23. přednáška pozvaného přednášejícího: PROVOZOVÁNÍ VODOVODNÍ SÍTĚ MĚSTA MLADÁ BOLESLAV BEZ CHEMICKÉ DEZINFEKCE

       Dr. Andreas Korth, Reik Nitsche

24. PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI PROVOZOVATELE S UKONČOVÁNÍM CHEMICKÉ DEZINFEKCE

       Ing. Tomáš Žitný

25. ZÁSADY SPRÁVNÉ PRAXE PŘI VÝSTAVBĚ A OPRAVÁCH VODOVODNÍ SÍTĚ Z HLEDISKA PREVENCE MIKROBIOLOGICKÉ KONTAMINACE VODY

       RNDr. Jaroslav Šašek, MUDr. František Kožíšek, CSc., Mgr. Petr Pumann, MUDr. Hana Jeligová

26. CHLÓROVANIE: ÁNO ČI NIE? SKÚSENOSTI SO SKÚŠOBNOU PREVÁDZKOU VEREJNÉHO VODOVODU V GABČÍKOVE

       RNDr. Viera Nagyová, PhD., RNDr. Iveta Drastichová, RNDr. Zuzana Valovičová, Mgr. Eva Kaňková, Ing. Tibor Miškovič, Ing. Eva Miškovičová

27. HYGIENICKÝ VÝZNAM UKAZATELE POČTY KOLONIÍ A ZMĚNA V JEHO HODNOCENÍ

       Mgr. Petr Pumann, MUDr. František Kožíšek, CSc., RNDr. Jaroslav Šašek

28. EPIDEMIE Z PITNÉ VODY V ČESKÉ REPUBLICE 2006 – 2010

       MUDr. Hana Jeligová, MUDr. František Kožíšek, CSc.

29. (NE)TVORBA BROMIČNANŮ PŘI OZONIZACI PITNÉ VODY - PŘÍKLADY Z PRAXE

       Ing. Mgr. Jiří Beneš

30. STRATEGIE ODKALOVÁNÍ SÍTĚ RESPEKTUJÍCÍ TVORBU USAZENIN

       Dr. Andreas Korth

31. STANOVENÍ ASIMILOVATELNÉHO ORGANICKÉHO UHLÍKU POMOCÍ OPTICKÉ DETEKCE

       RNDr. Petr Gabriel, Ph.D., doc. Ing. Petr Sladký, CSc., RNDr. Dana Baudišová, Ph.D., Ing. Andrea Benáková, Ph.D., Ing. Miroslav Váňa, RNDr. Zdenka Boháčková, Ing. Zdeňka Jedličková

32. ZMĚNA BIOLOGICKÉ STABILITY PITNÉ VODY

       doc. Ing. Nina Strnadová, CSc., Ing. Lucie Černá, Ph.D., Ing. Zuzana Hladíková

33. HISTORICKO LEGISLATÍVNY VÝVOJ V OBLASTI EKOTOXIKOLÓGIE - ČASŤ 1. PREDPISY SÚVISIACE S LIMITNÝMI HODNOTAMI JEDNOTLIVÝCH UKAZOVATEĽOV

       RNDr. Lívia Kijovská, PhD.

34. NEZÁKONNÉ DROGY V ODPADNÍCH VODÁCH

       Ing. Věra Očenášková, Ing. Petr Tušil, Ph.D., MBA, Ing. Danica Pospíchalová, Ing. Alena Svobodová

35. MIKROBIÁLNY SKRÍNING VODY V ŠTYROCH JASKYNIACH SLOVENSKÉHO KRASU S POUŽITÍM KONVENČNÝCH A MOLEKULÁRNO-BIOLOGICKÝCH METÓD

       RNDr. Miloslava Prokšová, CSc., RNDr. Marianna Cíchová, PhD, Mgr. Barbora Gaálová, doc. RNDr. Milan Seman, CSc.

36. MOBILNÍ APLIKACE VE VODÁRENSKÉ PRAXI

       RNDr. Zdenka Boháčková

37. PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI S KONTINUÁLNÍM MONITOROVACÍM SYSTÉMEM KVALITY PITNÉ VODY NA VODOJEMU JESENICE V PODMÍNKÁCH PVK, a.s.

       Ing. Pavla Dobrá, Ing. Bohdana Tláskalová, Ing. Miroslav Zezula

38. ÚPRAVNA VODY KOSOVO, PRIŠTINA – PŘÍPRAVA PROJEKTU NOVÉ ÚPRAVNY VODY PRO PRIŠTINU, ZKUŠENOSTI ZE ZPRACOVÁNÍ YELLOW BOOK A RED BOOK

       Ing. Jindřich Šesták

39. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE PRVNÍHO SEPARAČNÍHO STUPNĚ NA ÚV HRADEC KRÁLOVÉ

       doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., Ing. Pavel Dobiáš, Ing. Klára Jelínková, Ph.D.

40. GARANČNÍ ZKOUŠKY FLOTAČNÍ JEDNOTKY NA ÚV H.KRÁLOVÉ

       Ing. Pavel Král, Ph.D., Ing. Pavel Dobiáš

41. PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

       Ing. Ladislav Bartoš, PhD., RNDr. Václav Dubánek, Ing. Soňa Beyblová

42. ODSTRAŇOVANIE ARZÉNU A ANTIMÓNU Z VODY OXIDOM CERIČITÝM

       doc. Ing. Ján Ilavský, PhD., doc. Ing. Danka Barloková, PhD., dpt. Viliam Šimko, Ing. Ondrej Kapusta

43. LCA - POSOUZENÍ VODÁRENSKÉHO PROVOZU S MODELOVOU APLIKACÍ ALTERNATIVNÍHO ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

       Ing. Martina Klimtová, doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.

44. DOKONČENÍ KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE ÚV MOSTIŠTĚ

       Milan Drda, Ing. Josef Drbohlav, Ing. Lukáš Písek, Ing. Karel Fuchs, Ing. Luboš Mazel, Ing. Jan Freudl, Karel Uhlíř

45. POZNATKY ZE ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV JIRKOV

       Ing. František Fedor, Ing. Soňa Beyblová, Ing. Karel Blažek, Ing. Pavel Středa

46. REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ÚPRAVNY VODY PLZEŇ – PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVBY

       Ing. Pavel Středa, Ing. Josef Drbohlav, Ing. Jan Kretek, Ing. Jiří Kolovrat

47. ÚPRAVNA VODY KOLINEC – NOVÁ ÚPRAVNA VODY S ODSTRAŇOVÁNÍM ARSENU

       Ing. Martina Klimtová, Ing. Martin Gubric

48. STO LET KÁRANSKÉ VODÁRNY

       Ing. Ladislav Herčík

49. REKONSTRUKCE FILTRACE NA ÚV SOJOVICE - ZKUŠENOSTI ROČNÍHO ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

       Ing. Bohdana Tláskalová, Ing. Martin Verfel, Ing. Ladislav Herčík

50. ÚPRAVNA VODY ŽELIVKA – PŘÍPRAVA MODERNIZACE A DOPLNĚNÍ TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY

       Ing. Josef Drbohlav, Ing. Arnošt Vožeh, Ing. Radek Lanč

51. REKONSTRUKCE ÚV VIMPERK - POLOPROVOZNÍ ZKOUŠKY MEMBRÁNOVÉ FILTRACE, VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POLOPROVOZNÍHO TESTOVÁNÍ A JEDNOTLIVÝCH VARIANT TECHNOLOGICKÝCH ŘEŠENÍ, PROJEKTOVÁNÍ REKONSTRUKCE A JEJÍ REALIZACE

       Milan Drda, Ing. Josef Smažík, Ing. Jiří Stara, Ing. Jiří Červenka

52. ZHODNOCENÍ PROVOZU ÚV ŠTÍTARY PŘED A PO REKONSTRUKCI

       doc. Ing. Milan Látal, CSc., Ing. Zdeňka Jedličková, Ing. Ladislav Tungli, Ing. Josef Filla

53. DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI PROVOZU ÚPRAVEN ODSTRAŇUJÍCÍCH URAN Z PITNÉ VODY U MALÝCH ZDROJŮ NA LOUNSKU

       Ing. Lenka Güntherová, Ing. Jana Michalová

54. POVRCHOVÉ ÚPRAVY NÁVODNÍCH LÍCŮ VODOJEMŮ, AKTUÁLNÍ ZKUŠENOST S VLOŽKOVÁNÍM VODOJEMU DOLNÍHO PÁSMA FRÝDLANT

       Ing. Richard Schejbal

 

POSTERY

55. SLEDOVÁNÍ ÚČINNOSTI SORPČNÍCH MATERIÁLŮ NA ODSTRAŇOVÁNÍ NIKLU I JINÝCH KOVŮ Z VODY

       Ing. Renata Biela, Ph.D., Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

56. VYUŽITIE FILTROVANIA PRI ÚPRAVE A ČISTENÍ RIEČNEJ VODY

       Ing. Lenka Detvanová, Ing. Jitka Přichystalová, Ing. Lenka Dostálová, Ing. Libor Kalhotka, PhD., Ing. Michal Došek, Ing. Jaroslav Lev, PhD.

57. AGRESIVITA UPRAVENÉ VODY PŘI DISTRIBUCI

       Ing. Michal Skalický, Ing. Pavel Buriánek

58. NOVÝ BIOLOGICKÝ TEST S KVASINKAMI S.cerevisiae PRO RYCHLOU DETEKCI TOXICKÝCH LÁTEK VE VODĚ

       Ing. Jaroslava Doležalová, Ing. Lubomíra Rumlová, Ing. Karel Eminger

59. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PŘI ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA MALÝMI VODÁRENSKÝMI SYSTÉMY

       MUDr. František Kožíšek, CSc., Mgr. Jiří Paul, MBA, RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D.

Kontakty

W&ET Team
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

Telefon: +420 603 440 922
E-mail: petr.dolejs(a)wet-team.cz

Písecká 2
370 11 České Budějovice
CZECH REPUBLIC